Regulativa

U skladu sa odredbama članova 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/01 i 42/05), Skupština Udruženja građana „Biznis klub“, na konstitutivnoj sjednici održanoj dana 17.04.2014. godine, u Banjaluci, usvojila je

S T A T U T

Udruženja građana „Biznis klub“

I - NAZIV I SJEDIŠTE

Član 1.

Udruženje građana „Biznis klub“ je dobrovoljno, nezavisno, neprofitno udruženje (u daljem tekstu Udruženje) osnovano radi unapređenja poslovanja, edukacije menadžera, direktora i preduzetnika, regionalne saradnje, dijaloga sa lokalnom i republičkom administracijom, i drugih ciljeva utvrđenih ovim statutom, u skladu sa zakonom.

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje građana „Biznis klub“.Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Business Club.Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci. Adresa Udruženja je Đure Daničića 1, Banja Luka.

II - CILjEVI

Član 3.

Ciljevi osnivanja Udruženja su:

 • Uspostavljanje novog kvaliteta menadžerske radne kulture kojim će se upravljanje i rukovođenje privrednim subjektima odvijati prema principima profesionalnog menadžmenta,
 • )Okupljanje privrednih društava, preduzetnika, menadžera i drugih lica koja upravljaju privrednim društvima oko zajedničkih profesionalnih interesa u sferama razvoja poslovanja, struke, transfera znanja i iskustava,
 • Aktivno djelovanje u procesima regulisanja pitanja relevantnih za unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomskog razvoja,
 • Podizanje poslovne etike među zaposlenima putem sopstvenih primjera,
 • Promovisanje kulture poslovanja i podizanja svijesti o ulozi menadžera, direktora i drugih lica koja upravljaju privrednim društvima, kao i preduzetnika,
 • Unapređenje poslovnog ambijenta,
 • Unapređenje regionalne saradnje,
 • Povezivanje članstva,
 • Sprovođenje humanitarnih aktivnosti i
 • Druge aktivnosti u skladu sa ciljevima osnivanja.

III - PODRUČJE DJELOVANjA

Član 4.

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme.Udruženje svoju djelatnost vrši na području Republike Srpske i Bosne iHercegovine, u skladu sa zakonom.

IV- ČLANSTVO U UDRUŽENjU

Član 5.

Članstvo u Udruženju može biti:

 • Punopravno,
 • pridruženo i
 • počasno.

Član 6.

Punopravni članovi Udruženja mogu da budu privredna društva, preduzetnici, vlasnici, suvlasnici i/ili osnivači privrednih društava, druga odgovorna lica u upravljačkim ili nadzornim organima privrednih društava. Odluku o naknadnom prijemu u punopravno članstvo u Udruženju, donosi Upravni odbor Udruženja, na osnovu pismenog zahtjeva. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice. Upravni odbor će posebnim aktom regulisati proceduru prijema u članstvo.

Član 7.

Pridruženi član Udruženja može biti organizacija, pravno ili fizičko lice koje ne ispunjava uslove za punopravno članstvo, a postoji obostrani interes za saradnju.

Počasni član može biti lice, pravno ili fizičko, iz redova istaknutih javnih ličnosti, akademskih radnika ili stručnjaka specijalizovanih za oblasti relevantne za djelovanje Udruženja koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Status pridruženog, odnosno počasnog člana stiče se na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja. Počasni članovi mogu ravnopravno da učestvuju u svim aktivnostima Udruženja po pozivu Upravnog odbora. Počasni članovi nemaju pravo da biraju i da budu birani u organe Udruženja.

Član 8.

Član može dobrovoljno istupiti iz Udruženja davanjem pismene izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • zbog nepridržavanja Statuta i drugih akata
 • ) ako pristupi drugoj organizaciji čiji su ciljevi i sadržina aktivnosti i poslovanje suprotni ciljevima i sadržini aktivnosti Udruženja;
 • usljed narušavanja ugleda ili interesa Udruženja;
 • zbog neizvršavanja obaveza prema Udruženju utvrđenih Statutom i drugim aktima Udruženja;
 • Prestankom postojanja pravnog lica - člana Udruženja, te prestankom postojanja Udruženja,
 • neplaćanjem članarine,
 • kao i zbog drugih razloga kojima se nanosi šteta Udruženju. Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.

V - PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 9.

Prava članova Udruženja:

 • Pravo da biraju i da budu birani u organe Udruženja i druga tijela;
 • pravo da ravnopravno učestvuju u izvršavanju ciljeva i zadataka Udruženja,
 • pravo da neposredno učestvuju u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja,
 • pravo da budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Udruženja,
 • pravo da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruženja,
 • Pravo da koriste promotivne mogućnosti Udruženja (veb stranica, bilteni, publikacije i pristup medijima).

Obaveze članova Udruženja:

 • Da se pridržavaju odredbi Statuta Udruženja i drugih opštih i pojedinačnih akata i politike Udruženja,
 • Da aktivno učestvuju u radu Udruženja,
 • da čuvaju i podižu ugled Udruženja i šire ideje i ciljeve Udruženja,
 • da se uzdržavaju od radnji i postupaka kojima bi mogla da bude nanijeta materijalna šteta Udruženju, ili šteta ugledu Udruženja,
 • da uredno plaćaju članarinu,
 • da pružaju informacije neophodne za obavljanje djelatnosti Udruženja,
 • da blagovremeno, u pisanoj formi, dostavljaju sve informacije od značaja za vođenje evidencije članstva u Udruženju, i
 • da obavljaju druge poslove u vezi sa ostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja.

VI - ORGANI UDRUŽENjA

Član 10.

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i predsjednik Udruženja.

Skupština

Član 11.

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženjem. Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Skupština bira iz reda svojih članova predsjednika Skupštine, na mandatni period od četiri (4) godine, kao i potpredsjednika Skupštine na isti mandatni period.

Član 12.

Skupština Udruženja ima nadležnost da:

 • donosi godišnji plan i program rada Udruženja,
 • usvaja Statut, kao i izmjene i dopune Statuta,
 • bira i razrješava članove, predsjednika i potpredsjednike Upravnog odbora,
 • bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja,
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu i finansijski plan Udruženja,
 • utvrđuje stavove i daje smjernice za rad organa i drugih tijela Udruženja,
 • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije upisa u registar,
 • odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Udruženja,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruženja,
 • donosi druge akte u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 13.

Skupština održava redovne i vanredne sjednice. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje. Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje 25 odsto njenih članova sa pravom glasa. Pravo glasa na Skupštini imaju samo članovi koji su uredno izmirili članarinu za tekuću godinu. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa. Punopravni članovi sa pravom glasa mogu svoje pravo ostvariti lično ili preko punomoćnika. Za odluku o donošenju novog Statuta, izmjenama i dopunama Statuta, statusnim promjenama i prestanku rada Udruženja potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova. Skupština donosi odluke javnim glasanjem, ukoliko ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. Vanredna skupština saziva se samo po potrebi, na prijedlog predsjednika Udruženja, tri člana Upravnog odbora ili na zahtjev najmanje jedne četvrtine članova Udruženja, a saziva je predsjednik Skupštine. U zahtjevu za sazivanje Skupštine obavezno je predložiti dnevni red Skupštine, a predsjednik Skupštine je dužan da u roku od 30 dana od prijema zahtjeva sazove Skupštinu.

Član 14.

Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja može se detaljno definisati način sazivanja, održavanja, glasanja, te vođenja zapisnika.

Član 15.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja utvrđenih Statutom. Upravni odbor se sastoji od sedam (7) članova.Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika koje biraju članovi Skupštine.U slučaju da je članovima Upravnog odbora istekao mandat, a da novi još nisu izabrani, postojećim članovima Upravnog odbora se produžava mandat do izbora novih članova.Predsjednik Upravnog odbora je i predsjednik Udruženja. Potpredsjednik Upravnog odbora je i potpredsjednik Udruženja.Upravni odbor može da dodijeli posebna zaduženja svojim članovima u okviru radnih grupa, a radi ostvarivanja godišnjeg programa rada Udruženja.Upravni odbor donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Član 16.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje četiri člana, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 17.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora ili na prijedlog tri člana Upravnog odbora.

Član 18.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog godišnjeg plana i programa rada Udruženja,
 • rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,
 • priprema i sprovodi odluke Skupštine,
 • sprovodi plan i program Udruženja,
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta sopstvenom inicijativom i priprema prijedlog izmjena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje,
 • priprema i podnosi izvještaj o radu Udruženja, finansijski izvještaj i finansijski plan,
 • priprema materijale za Skupštinu,
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • bira počasne članove Udruženja,
 • upravlja imovinom Udruženja,
 • odlučuje o angažovanju fizičkih i pravnih lica za obavljanje određenih poslova od interesa za Udruženje,
 • odlučuje o angažovanju izvršnog direktora, tehničkog sekretara i organizuje administrativno-tehničko poslovanje,
 • odlučuje o kupovini i prodaji osnovnih sredstava, inventara i o materijalnim troškovima,
 • daje članovima ovlašćenja za javno istupanje u ime Udruženja,
 • odlučuje o prijemu i isključenju članova Udruženja,
 • odlučuje o visini članarine,
 • bira i razrješava po potrebi članove različitih komisija i odbora.

Član 19.

Upravni odbor podnosi Skupštini izvještaj o radu najmanje jednom godišnje, na redovnom zasjedanju Skupštine.

Predsjednik

Član 20.

Predsjednik Udruženja zastupa Udruženje, vodi i nadzire poslovanje, provodi odluke i zaključke organa Udruženja, odgovoran je za zakonitost rada Udruženja i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva udruživanja.

Predsjednik Udruženja:

 • zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja,
 • stara se o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine i Upravnog odbora,
 • predlaže donošenje odluka o prijemu i isključenju iz članstva,
 • stara se o sprovođenju programa rada Udruženja,
 • odlučuje o organizovanju seminara, tribina i drugih aktivnosti,
 • predlaže dodjelu nagrada i priznanja,
 • obavlja poslove iz oblasti odnosa Udruženja sa drugim organizacijama, državnim organima i trećim licima,
 • inicira donošenje odluka i drugih opštih akata,
 • organizuje i vodi poslovanje Udruženja,
 • obavlja i druge poslove u cilju sprovođenja odluka Skupštine i Upravnog odbora.

Član 21.

Predsjednik Udruženja može da bude razriješen dužnosti i prije isteka vremena za koje je imenovan:

 • na lični zahtjev,
 • ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzrokuje Udruženju štetu materijalne ili nematerijalne prirode, u većem obimu,
 • i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

VII – IMOVINA UDRUŽENjA

Član 22.

Članovi Udruženja obezbjeđuju sredstva za rad Udruženja iz članarine koja se plaća Udruženju, te iz drugih izvora, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

Član 23.

Skupština je organ koji nadzire zakonito korištenje sredstava.

Član 24.

Udruženje vodi poslovne knjige, u skladu sa zakonom.

VIII - PEČAT

Član 25.

Udruženje ima svoj pečat.Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika 3 cm, na kojem je ispisan pun naziv i sjedište Udruženja: Udruženje građana Biznis klub Banja Luka.Predsjednik Udruženja čuva pečat Udruženja i odgovoran je za njegovu upotrebu.

IX- ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE

Član 26.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje.Predsjednik Udruženja je ovlašten da u ime Udruženja, u okviru njegove djelatnosti, a u granicama svojih ovlaštenja, zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupa Udruženje pred sudovima i drugim organima

Član 27.

Predsjednik Udruženja može posebnim aktom prenijeti ovlašćenja na potpredsjednika Udruženja ili izvršnog direktora.

X - IZVJEŠTAVANjE I JAVNOST RADA

Član 28.

Predsjednik Udruženja se stara o redovnom obavještavanju članova i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, putem saopštenja za javnost ili na drugi pogodan način.

XI - SARADNjA

Član 29.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.Udruženje može pristupiti drugim domaćim, stranim ili međunarodnim udruženjima ili asocijacijama udruženja, koja obavljaju istu ili sličnu djelatnost, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 30.

Udruženje može, zajedno sa drugim udruženjem, zajednički obavljati statutarne aktivnosti.Odluku o saradnji iz prethodnog stava donosi Skupština.

XII - TRANSFORMACIJA UDRUŽENjA

Član 31.

Odluku o transformaciji Udruženja donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova članova.

XIIII - PRESTANAK RADA I SUDBINA IMOVINE

Član 32.

Kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva udruživanja, Udruženje prestaje sa radom, odlukom Skupštine. Udruženje prestaje sa radom i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina i obaveze Udruženja raspodijeliće se odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

XIV - OPŠTI AKTI

Član 33.

Statut je osnovni opšti akt.Udruženje može imati i druge opšte akte kao: poslovnike, odluke i dr, koje donose organi Udruženja, a koji moraju biti u skladu sa ovim statutom.

XV - IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 34.

Postupak za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje 1/4 članova Udruženja. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje se Skupštini najmanje trideset dana prije održavanja sjednice na kojoj izmjene i dopune treba da budu razmatrane.Izmjene i dopune Statuta usvaja Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova.Postupak za donošenje novog Statuta provodi se na isti način kao i postupak za izmjene i dopune Statuta.

XVI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

Predsjednik SkupštineDarko Tadić