Banjaluka - Vlada Republike Srpske večeras je na posebnoj sjednici utvrdila set reformskih zakonskih rješenja planiranih Ekonomskom politikom za 2015. godinu.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama po hitnom postupku, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjenama zakona o porezu na dohodak.

Utvrđeni su i nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima, te o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada je utvrdila nacrte zakona o porezu na dobit, o porezu na nepokretnosti, o rokovima izmirenja novčanih obaveza, o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj i o odgođenom plaćanju poreskog duga.

Na prvoj posebnoj sjednici Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju u vezi sa podnošenjem inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o akcizama u BiH i Informaciju u vezi podnošenja inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o PDV-u.

Usvojena i Inicijativa za pokretanje postupka za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o administrativnim taksama BiH.

Utvrđen Nacrt zakona o porezu na dobit

Vlada Republike Srpske na današnjoj prvoj posebnoj sjednici utvrdila je Nacrt zakona o porezu na dobit, čije jasnije i preciznije definisanje treba da obezbijedi efikasniju i potpunu primjenu zakona u cilju unapređivanja stanja u oblasti poreza, što podrazumijeva rast finansijske discipline i kontinuitet prihoda po osnovu poreza.
Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o porezu na dobit jesu da se poboljšaju dijelovi u kojima su se pojavile nejasnoće i nedostaci, te da se izvrši usklađivanje sa novijim dostignućima, koji su rezultat napredovanja u teoriji i praksi, a posebno utvrđivanja transfernih cijena i oporezivanja porezom po odbitku stranih pravnih lica koja nemaju stalno mjesto poslovanja u Republici Srpskoj.

Generalna novina zakona jeste da se pri obračunu dobiti koristi obračunska metoda zakona porezom po odbitku gdje je riječ o gotovinskom principu, saopšteno je iz Biro Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

"To znači da se pri izračunavanju poreske osnovice u oporezivi prihod uključuje ukupan prihod iskazan u bilansu uspjeha, u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim prihoda koji u skladu sa ovim zakonom imaju drugačiji tretman.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o porezu na nepokretnosti u cilju unapređenja oporezivanja nepokretnosti.

Ovim nacrtom predloženo je utvrđivanje jedinstvene poreske stope za porez na nepokretnost za sve lokalne zajednice 0,25 odsto, utvrđivanje niže poreske stope za nepokretnosti koje se koriste direktno u proizvodne svrhe 0,20 odsto, redefinisanje načina utvrđivanja procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti kao poreske osnovice poreza na nepokretnosti, povoljniji tretman nepokretnosti koje su namijenjene za dalju prodaju, odnosno nepokretnosti koje se u poslovnim knjigama vode kao zalihe.

U ograničenom periodu ovaj nacrt zakona omogućava Poreskoj upravi i jedinicama lokalne samouprave pristup podacima Republičke Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o stvarnim pravima na nepokretnostima za potrebe upotpunjavanja fiskalnog katastra nepokretnosti, promjena rokova plaćanja poreza na nepokretnost, poboljšanje održivosti budžeta jedinica lokalne samouprave.

Budući da se razlike u odnosu na važeći tekst Zakona o porezu na nepokretnosti odnose na više od 50 odsto odredaba tog zakona, predloženo je donošenje novog Zakona o porezu na nepokretnosti.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, a glavni ciljevi su poboljšanje likvidnosti ekonomskog sistema, transparentnost u poslovanju, uz eleminisanje mogućih izazova kod naplate potraživanja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, a razlozi za njegovo donošenje sadržani su u potrebi deregulacije i liberalizacije cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila u cilju očuvanja stabilnosti i nesmetanog funkcionisanja sektora osiguranja.

"Imajući u vidu da je prethodni zakon donesen 2005. godine, ukazala se potreba za njegovim inoviranjem, kao i uređenje osiguranja od odgovornosti i u drugim vidovima saobraćaja", navedeno je u saopštenju.

Ovim zakonom uređuju se obavezna osiguranja u saobraćaju koja se odnose na osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima, osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima i putnicima i osiguranje vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, kojim se uređuje oblast računovodstva i revizije koja obuhvata pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja, organizaciju i rad Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske, reviziju finansijskih izvještaja, sticanje zvanja, sertifikaciju i licenciranje, kao i druga pitanja od značaja za računovodstvo i reviziju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuju se fiskalna pravila, mjere i procedure na osnovu kojih se uspostavlja fiskalni okvir, ograničava javna potrošnja, jača odgovornost za efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava, osniva Fiskalni savjet Republike Srpske i jača sistem kontrola i nadzora.

Cilj donošenja ovog zakona je osiguranje i održavanje fiskalne odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne fiskalne održivosti Republike Srpske. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uvođenja fiskalnih pravila i mjera koje za cilj imaju unapređivanje ukupnog sistema javnih finansija, te uvođenja dodatne fiskalne odgovornosti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga kojim je predviđeno odgađanje plaćanja poreskog duga jednokratno najduže do godinu dana i u jednakim mjesečnim anuitetima najduže do 60 mjeseci.

Ovim zakonom uređuje se pojam, uslovi, način i postupak odgođenog plaćanja poreskog duga.

"Ovako predložene odredbe zakona posljedica su aktivnosti predviđenih u Ekonomskoj politici Republike Srpske za 2015. godinu, kojima se posebna pažnja posvećuje povećanju privredne aktivnosti, posljedično, poboljšanju položaja privrednih subjekata u Republici Srpskoj", navodi se u saopštenju.

Vlada je saopštila da predloženim nacrtom zakona nastoji da stvori pravni osnov za naplatu potraživanja koje ima Republika Srpska prema dužnicima po osnovu poreskog duga

Predložene izmjene tri zakona na nivou BiH

Vlada Republike Srpske usvojila je večeras informacije u vezi podnošenja inicijativa za izmjene i dopune Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama u BiH, te Inicijativu za pokretanje postupka za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o administrativnim taksama BiH.
Kada je riječ o Informaciji u vezi podnošenja inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o PDV-u, predlaže se uvođenje diferencirane stope PDV-a s ciljem poboljšanja ekonomskog položaja socijalno ugroženih kategorija stanovništva, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predlaže se da se umjesto dosadašnje jedinstvene stope PDV-a od 17 odsto uvedu dvije stope - standardna od 22 odsto i niža od 10 odsto, koja bi se primjenjivala na osnovne prehrambene proizvode - brašno, hljeb, mlijeko, jogurt, ulje, mast, so, šećer, homogeniziranu dječiju hranu i lijekove.

Uvođenjem druge, niže stope PDV-a, želi se uticati na smanjenje cijena osnovnih prehrambenih proizvoda da bi se obezbijedilo finansijsko olakšanje za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Aktivnosti u vezi sa pokretanjem incijative za izmjenu Zakona o PDV-u definisane su, između ostalog, u Ekonomskoj politici Republike Srpske za 2015. godinu.

Kada je riječ o Informaciji u vezi podnošenja inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o akcizama u BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske predlaže Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH da podnese inicijativu za izmjenu i dopunu ovog zakona.

Izmjena Zakona o akcizama u BiH predviđa uvođenje specifične akcize na cigarete i dodatne akcize na pivo /0,30 KM za paklicu cigareta i dodatni iznos akcize na pivo od 0,15 KM po litru/.

Kada je riječ o Inicijativi za pokretanje postupka za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o administrativnim taksama BiH, predlaže se vraćanje iznosa administrativnih taksi na stanje prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o administrativnim taksama BiH da bi se omogućilo rasterećenje privrede Republike Srpske i BiH u cjelini.

Ovu inicijativu u ime Vlade Republike Srpske podnosi Ministarstvo finansija Srpske.

Jačanje kontrole putem fiskalnog sistema

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama po hitnom postupku, a razlozi za njegovo donošenje sadržani su u potrebi jačanja kontrole u oblasti prometa i usluga putem fiskalnog sistema. Ovim zakonom uvode se oslobađanje od obaveze registrovanja prometa putem fiskalnih sistema samostalnim preduzetnicima koji obavljaju usluge taksi prevoza kao mali preduzetnici, poljoprivrednim gazdinstvima upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava, te poljoprivrednim gazdinstvima koja poljoprivrednu djelatnost obavljaju kao mali preduzetnici.

Na ovaj način njihov pravni položaj izjednačava se sa pravnim položajem malih preduzetnika koji obavljaju zanatske usluge i oslobođeni su obaveze registrovanja prometa putem fiskalnih kasa.

Vlada je utvrdila Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima kojim je predviđeno smanjenje ukupne stope doprinosa za 1,4 odsto, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Na ovaj način, zbog smanjenja zbirne stope doprinosa realnom sektoru, prema procjenama ostaje 53,3 miliona. To se može iskoristiti za nove investicije koje bi posljedično dovele do rasta zaposlenosti, odnosno smanjenja nezaposlenosti u Republici Srpskoj, što predstavlja jedan od osnovnih ciljeva ekonomske i fiskalne politike Srpske.

Ovim zakonom umanjuje se osnovica doprinosa za nosioce nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava sa dosadašnjih 30 odsto od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj na 20 odsto.

Ovakvo opredjeljenje predlagača proizlazi iz istovremeno urađenih analiza opravdanosti urađenih od nadležnog ministarstva, te zahtjeva nosioca poljoprivrednih nekomercijalnih gazdinstava, te je zbog smanjenja administrativnog opterećenja za ove kategorije uplatilaca doprinosa uvedena obaveza podnošenja godišnje prijave doprinosa, umjesto dosadašnje mjesečne.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi smanjenja poreskog opterećenja za uplatioce doprinosa čiji je cilj postizanje planiranog privrednog rasta, povećanje zaposlenosti i ekonomskog razvoja Republike.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Osnovni razlozi za njegovo donošenje su rezultati praćenja i primjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, uz uvažavanje inicijativa za uvođenje mreže zdravstvenih ustanova, novih zdravstvenih ustanova, te dodatnog finansiranja domova zdravlja od strane lokalne samouprave.

Na osnovu dosadašnje primjene zakona ukazala se potreba da se preciznije uredi primarna zdravstvena zaštita, da se omogući obavljanje zdravstvene djelatnosti i drugim pravnim licima uz ispunjenje propisanih uslova, kao i da se prihvate inicijative stručnih institucija, zdravstvenih ustanova, sindikalnih organizacija, pravnih lica i pojedinaca za izmjenama ovog zakona.

Istovremeno, razlog za donošenje ovog zakona jeste usklađivanje ovog zakona sa drugim zakonima, prvenstveno sa zakonom koji uređuje inspekcije, a izvršeno je i poboljšanje teksta Zakona kroz određene izmjene u članovima Zakona.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske.

Ovim zakonom brisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika u pogledu podnošenja polugodišnjih finansijskih izvještaja Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

Pored navedenog, Agencija je obavezna da za potrebe Ministarstva finansija, republičkih organa uprave i jedinica lokalne samouprave obezbijedi i kreira zbirne i pojedinačne analize i izvještaje o imovinskom, prinosnom i finansijskom položaju pravnih lica i preduzetnika.

Agencija je obavezna da javnosti na svojoj zvaničnoj internet stranici učini dostupnim godišnje finansijske izvještaje, sa njihovim prevodom na engleski jezik.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi njegovog usklađivanja sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Utvrđen je i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak kojim je predloženo rasterećenje privrednih subjekata, u konkretnom slučaju osnivača i vlasnika udjela u privrednim društvima tako što se oslobađa prihod od dividende i udjela u dobiti od oporezivanja porezom na dohodak.

Ovakvo opredjeljenje proizlazi i iz činjenice da se na ovaj način izjednačavaju svi poreski obveznici u BiH i sprečava evidentna poreska konkurencija u okviru BiH.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima kojim se kao novina uvode podvrste investicionih fondova /akcijski fond, obveznički fond, fond novčanog tržišta i mješoviti fond/.

Oni se razvrstavaju na osnovu pretežnog ulaganja fonda, što podrazumijeva da je najmanje 70 odsto sredstava fonda uloženo u određenu vrstu imovine.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi otklanjanja uočenih nedostataka u poslovanju investicionih fondova, kao i potrebi transformacije zatvorenih investicionih fondova koji posluju na tržištu Republike Srpske.